Đang tải / Vận chuyển

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

Tải tấm thép không gỉ vào thùng chứa & SS - HRC - Đang tải - HXM & Ss - HRP - Đang tải - HXM